Jdi na obsah Jdi na menu
 


FH 1 - Zkouška psa stopaře stupeň 1

31. 5. 2016

FH 1 Zkouška psa stopaře stupeň 1
Cizí stopa, nejméně 1200 kroků dlouhá, 7 úseků, 6 lomů (90*), nejméně 180 minut stará, překřížená, časový limit pro vypracování 30 minut.
Sledováni stopy - 79 bodů
Předměty 3 x 5,1 x 6 - 21 bodů
Celkem - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
Na stopě jsou v nepravidelné vzdálenosti položeny čtyři dobře napachované předměty kladeče, který je měl u sebe nejméně 30 minut před pokládáním stopy. V rámci jedné stopy musí být použity předměty z různého materiálu (např. kůže, textil, dřevo). Předměty musí mít délku cca 10 cm, šířku 2-3 cm, a výšku 0,5 - 1 cm a nesmí se opticky odlišovat od terénu, na kterém je stopa položena. Všechny předměty jsou opatřeny čísly, a to tak, že čísla na předmětech se shoduji s čísly na startovních štítkách. Tyto předměty musí pes nalézt a zvednout, či označit polohou. Před zahájením cviku musí psovod rozhodčímu oznámit, zda pes předměty zvedá, či označuje polohou. Oboji najednou, tedy zvednutí a označení polohou je chybné. Hodnotí se pouze předměty, které odpovídají psovodem nahlášenému způsobu označení (zvednutí nebo označení polohou). Je ponecháno na psovodově uvážení, zda bude stopovat se psem na volno, či si ho uváže na stopovací vodítko.
Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti, a zde musí zůstat po celou dobu vypracováni stopy. Kladeč se v miste nášlapu krátce zdrží, a pak jde ve směru určeném rozhodčím.
Předměty se pokládají na stopu vždy v nepravidelné vzdálenosti, avšak minimálně 20 kroků před nebo za lom. První předmět nesmi být položen dřivé než po 250ti krocích od nášlapu, poslední stopu ukončuje. Předměty nesměji být pokládány na lomy nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Předměty se nesmějí pokládat vedle stopy, nýbrž do stopy. Místa položení předmětů kladeč zaznamená do nákresu křížkem. Je nutné, aby stopa byla položena v různorodém terénu. Není nutné, aby stopa vedla přes zpevněnou cestu. Třicet minut po dokončení kladení stopy obdrží druhá, pro psa cizí osoba pokyn od rozhodčího, aby stopu na určených místech dvakrát překřížila. Křížení nesmi být provedeno na prvním a posledním úseku stopy a ve vzdálenosti menší než 40 kroků před nebo za lomem.
a) Zvukový povel: „hledej" nebo „stopa"
Zvukový povel se smí použít na začátku stopy a po každém znovuuvedení na stopu po předmětu.
b) Provedení: Pes má mít možnost na nášlapu stopy intenzivně zachytit pach. Měl by být vycvičen tak, aby klidné, a pokud možno bez působení psovoda (povolen je zvukový povel „stopa" nebo „hledej"), zachytil stopu. V žádném případě nesmí psovod vytvářet rukou na psa tlak, vedoucí k vyražení po stopě vpřed. Má-li psovod dojem, že pes stopu správně nezachytil, má možnost ještě jednou psa na stopu uvést, ale pouze tehdy, když není od nášlapu vzdálen více než 15 kroků. V tomto případě následuje ztráta 4 bodů.
Stopa má být vypracována tak klidně, že psovod postupuje za psem krokem. Nalezne-li pes předmět, má jej ihned zvednout či přesvědčivě označit polohou. Označovat může vsedě, vleže či ve stoje.
Psovod jde ihned ke psovi a nalezený předmět zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Psovod může psa pochválit a pak ho nechá pokračovat v práci na stopě. Pokud pes na stopě nalezne předmět, který nebyl položen kladečem, nesmí ho ani zvednout, ani označit. Když pes sejde ze stopy na kříženi a pokračuje po něm dále než 25 kroků, musí mu být práce ukončena. Nedokonči-li pes stopu v časovém limitu 30 minut od uvedeni, je mu práce rozhodčím ukončena.
c) Hodnocení: Výkonnosti značka FH 1 smí být udělena, pouze pokud pes dosáhne minimálně 70 bodů. Nejvyšší počet bodů 100 může obdržet pouze pes, který přesvědčivým výkonem vypracuje stopu od začátku až nakonec a zvedne či označí všechny čtyři předměty. Všechny lomy musí být vypracovány s jistotou. Pes se nesmí nechat ovlivnit křížením. Za nenalezený předmět se neudělují žádné body. Pokud pes nenalezne žádný z předmětů, smi být hodnocen nejvýše ve známce uspokojivě. Provede-li pes falešné označeni (např. značí na místě, kde není žádný předmět, značí předmět, který nepoložil na stopu kladeč), snižuje se bodové hodnocení o 2 body. Pokud pes ztratí o stopu zájem, může být jeho práce ukončena a to i když se stále nachází na stopě.