Jdi na obsah Jdi na menu
 


FH 2 - Zkouška psa stopaře stupeň 2

31. 5. 2016

FH 2 Zkouška psa stopaře stupeň 2
Cizí stopa cca 1800 kroků dlouhá, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů, asi 180 minut stará, překřížená, časový limit pro vypracování stopy 45 minut.
Sledováni stopy - 79 bodů
Předměty 7x3 - 21 bodů
Celkem - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za kladení stop určí průběh stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládáni určen. Stopy musejí být položeny odlišně. Např. jednotlivé lomy a předměty nesmí být na všech stopách položeny ve stejné vzdálenosti od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti. Pořadí účastníků určí los. Losování probíhá za přítomnosti rozhodčího.
Kladeč stopy ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo odpovědné osobě předměty. Použity mohou být pouze předměty dobře napachované (minimálně 30 minut).
Kladeč se zdrži krátce na nášlapu a pak jde normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem.
První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek stopy, ostatní mohou být položeny libovolné, dokonce je možné umístit i dva předměty na jeden úsek, poslední předmět stopu ukončuje. Jednotlivé úseky stopy je třeba přizpůsobit povaze terénu.
Jeden úsek musí mít tvar oblouku o minimálním poloměru 3 stopovacích vodítek (30 m). Oblouk začíná a končí pravoúhlým lomem. Nejméně dva lomy musí být ostré o velikosti úhlu 30° až 60° (viz nákres).
Předměty z rozdílného materiálu (např. textil, kůže, dřevo) se pokládají na všechny úseky stopy v nepravidelné vzdálenosti, minimálně však 20 kroků před nebo za lomem. Poslední předmět musí ležet na konci stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položeni posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru.
Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2 - 3 cm široké a 0,5 - 1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být označeny čísly shodnými s číslem stopy.
Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.
Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích pod úhlem větším než 60° stopou jiného kladeče. Kříženi nesmi být ve vzdálenosti menší než 40 kroků před nebo za lomem a nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy, jeden úsek nesmí být křížen dvakrát. Občasná pochvala psa či příležitostný povel „hledej" nebo „stopa" mimo úseky lomů a u předmětů jsou povoleny.
Rozhodčí, kladeči stopy a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes).
a) Zvukový povel: „hledej" nebo „stopa"
Zvukový povel se smí dávat na začátku stopy a po každém znovunasazeni na stopu po předmětu.
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může pracovat buď na volno nebo na 10 m dlouhém vodítku. 10-ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů). Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje polohou. Před stopou, během uvedeni na stopu a při celkové práci na stopě, je nutno zdržet se jakéhokoli nátlaku na psa.
Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na nášlap a uveden na stopu. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a s nízkým nosem zachytit. Stopu musí pak dále se zájmem s nízkým nosem a stejnoměrným tempem intenzivně sledovat. Lomy musí vypracovat s jistotou. Psovod následuje psa s odstupem 10-ti m na konci stopovacího vodítka. Rovněž při práci na volno zachovává od psa odstup 10 m. Drží-li psovod stopovací vodítko v ruce, má být prověšené. Po vypracování lomu musí pes ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy.
Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedáni může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem pokračuje dále nebo si s nim lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu. Zvednutím předmětu nad hlavu ukáže, že pes předmět nalezl. Pak opět uchopí vodítko a psa znovu nasadí na stopu. Po dokončeni stopy předloží psovod nalezené předměty rozhodčímu. Krmení psa během stopy není dovoleno.
Pokud psovod myslí, že on nebo jeho pes potřebuje z důvodů tělesné kondice či povětrnostních podmínek (např. horko) krátkou přestávku, je mu to po dohodě s rozhodčím umožněno. Tato přestávka se započítává do časového limitu pro vypracováni stopy. Během této přestávky nebo i u předmětu smí psovod očistit psovi hlavu, oči a nos. K tomu smi použit vlhký hadřík případné vlhkou houbičku. Tyto pomocné prostředky musí před zahájením práce ukázat rozhodčímu. Používáni jiných pomocných prostředků není dovoleno.
c) Hodnocení: Výkonnostní značka FH 2 smí být udělena pouze psovi, který dosáhne nejméně 70 bodů. Rychlost práce psa na stopě není kritériem hodnocení, zvláště pak tehdy, pokud je stopa vypracovávána intenzívně, rovnoměrně a přesvědčivě, a pokud pes při ní působí pozitivním dojmem. Ověřování, aniž by pes stopu opustil, není chybné. Ovšem lajdácká práce, práce s vysokým nosem, vyměšování se psa, krouženi na lomech, stálé povzbuzování psa, verbální pomoc psovoda, či pomoc vodítkem v průběhu stopy i u předmětů, chybné zvedání nebo označování předmětů, označování předmětů, které nebyly na stopu umístěny kladečem, snižují odpovídajícně bodové hodnoceni. Když pes opustí stopu o více jak délku stopovacího vodítka, je jeho práce ukončena.
Opustí-li pes stopu a je při tom přidržen psovodem, je psovod rozhodčím vyzván k následování psa. Pokud tuto výzvu neuposlechne, rozhodčí jeho práci ukončí.
Když během časového limitu 45 minut od uvedení psa na nášlap pes nedojde na konec stopy, ukončí rozhodčí jeho práci. Pouze pokud pes vypracovává poslední úsek stopy, nesmí mu být práce z důvodů překročeni časového limitu ukončena. Výkon předvedený do ukončení práce se hodnotí.
Pokud pes na jedné stopě některé předměty zvedá a jiné označuje polohou, je to chybné. Bodově hodnoceny jsou pouze ty předměty, které pes vypracuje předem nahlášeným způsobem. Chybné označení je hodnoceno v rámci příslušného úseku. Předměty, které pes přejde, není třeba psovodovi ukázat.
Za nezvednuté nebo neoznačené předměty se body neuděluji.
Rozdělení bodů za sledování stopy na jednotlivých úsecích musí odpovídat jejich délce a obtížnosti. Jednotlivé úseky jsou hodnoceny pomocí známek a bodů.
Pokud pes ztratí zájem o stopu (setrvává delší dobu na jednom miste, aniž by stopoval), může být jeho práce ukončena, a to i pokud se stále nachází na stopě