Jdi na obsah Jdi na menu
 


IPO - FH

31. 5. 2016

IPO-FH
Dvě cizí stopy, každá 1800 kroků dlouhá, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů, 180 minut stará, křížená, časový limit pro vypracování 45 minut
Bodovací tabulka
1. den - Sledování stopy - 79 bodů , Předměty 7x3 - 21 bodů
2. den - Sledování stopy - 79 bodů , Předměty 7x3 - 21 bodů
Celkem 100 bodů + 100 bodů - oba dny .....200 bodů
Všeobecná ustanovení
Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za kladení stop určí průběh stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Stopy musejí být položeny ve dvou dnech a odlišně. Např. jednotlivé lomy a předměty nesmí být na všech stopách položeny ve stejné vzdálenosti od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti.
Obě stopy pro jednoho účastníky musí být položeny ve dvou různých dnech během jedné akce, na různých terénech a různými kladeči.
Pořadí účastníků urči los. Losování probíhá za přítomnosti rozhodčího.
Kladeč stopy ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo odpovědné osobě předměty. Použity mohou být pouze předměty dobře napachované (minimálně 30 minut). Kladeč se zdrží krátce na nášlapu a pak jde normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem.
První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek stopy, ostatní mohou být položeny libovolně, dokonce je možné umístit i dva předměty na jeden úsek, poslední stopu ukončuje. Jednotlivé úseky stopy je třeba přizpůsobit povaze terénu. Jeden úsek musí mít tvar oblouku o minimálním poloměru 3 stopovacích vodítek (30 m). Oblouk začíná a končí pravoúhlým lomem. Nejméně dva lomy musí být ostré o velikosti úhlu 30° až 60° (viz nákres). Předměty z rozdílného materiálu (např. textil, kůže, dřevo) se pokládají na všechny úseky stopy v nepravidelné vzdálenosti, minimálně však 20 kroků před nebo za lomem. Poslední předmět musí ležet na konci stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2 - 3 cm široké a 0,5 - 1 cm silné, a nesmi se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být označeny čísly shodnými s číslem stopy. Po dobu pokládáni stopy musí být psovod i pes mimo dohled.
Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích pod úhlem větším než 60° stopou jiného kladeče. Kříženi nesmí být ve vzdálenosti menši než 40 kroků před nebo za lomem a nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy, jeden úsek nesmí být křížen dvakrát. Občasná pochvala psa či příležitostný povel „hledej" nebo „stopa" mimo úseky lomů a u předmětů je povoleno.
Rozhodčí, kladeči stopy a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes).
a) Zvukový povel: „hledej" nebo „stopa"
Zvukový povel se smi dávat na začátku stopy a po každém znovunasazení na stopu po předmětu.
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může pracovat buď na volno nebo na 10 m dlouhém vodítku. 10-ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahováni nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů). Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu
a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, během uvedení na stopu a při celkové práci na stopě, je nutno zdržet se jakéhokoli nátlaku na psa.
Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na nášlap a uveden na stopu. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a s nízkým nosem zachytit. Stopu musí pak dále se zájmem s nízkým nosem a stejnoměrným tempem intenzivně sledovat. Lomy musí vypracovat s jistotou. Psovod následuje psa s odstupem 10-ti m na konci stopovacího vodítka. Rovněž při práci na volno zachovává od psa odstup 10 rn. Drží-li psovod stopovací vodítko v ruce, má být prověšené. Po vypracování lomu musí pes ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy.
Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem pokračuje dále nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu. Zvednutím předmětu nad hlavu ukáže, že pes předmět nalezl. Pak opět uchopí vodítko a psa znovu nasadí na stopu. Po dokončeni stopy předloží psovod nalezené předměty rozhodčímu. Krmení psa během stopy není dovoleno.
Pokud psovod mysli, že on nebo jeho pes potřebuje z důvodů tělesné kondice či povětrnostních podmínek (např. horko) krátkou přestávku, je mu to po dohodě s rozhodčím umožněno. Tato přestávka se započítává do časového limitu pro vypracování stopy. Během této přestávky nebo i u předmětu smí psovod očistit psovi hlavu, oči a nos. K tomu smi použít vlhký hadřík případně vlhkou houbičku. Tyto pomocné prostředky musí před zahájením práce ukázat rozhodčímu. Používání jiných pomocných prostředků není dovoleno.
c) Vyhodnocení: Výkonnostní značka IPO - FH smí být udělena pouze psovi, který dosáhne nejméně 70 bodů v obou stopách. Rychlost práce psa na stopě není kritériem hodnocení, zvláště pak tehdy, pokud je stopa vypracovávána intenzivně, rovnoměrně a přesvědčivě, a pokud pes při ni působí pozitivním dojmem. Ověřováni, aniž by pes stopu opustil, není chybné. Ovšem lajdácká práce, práce s vysokým nosem, vyměšováni se psa, krouženi na lomech, stálé povzbuzováni psa, verbální pomoc psovoda, či pomoc vodítkem v průběhu stopy i u předmětů, chybné zvedáni nebo označování předmětů, označováni předmětů, které nebyly na stopu umístěny kladečem, snižují bodové hodnocení. Když pes opustí stopu o více jak délku stopovacího vodítka, je jeho práce ukončena.
Opustí-li pes stopu a je při tom přidržen psovodem, je psovod rozhodčím vyzván k následování psa. Pokud tuto výzvu neuposlechne, rozhodčí jeho práci ukončí.
Pokud během časového limitu 45 minut od uvedeni psa na nášlap pes nedojde na konec stopy, ukonči rozhodci jeho práci. Pouze pokud pes vypracovává poslední úsek stopy, nesmí mu být práce z důvodů překročení časového limitu ukončena. Výkon předvedený do ukončeni práce se hodnotí. Pokud pes na jedné stopě některé předměty zvedá a jiné označuje polohou, je to chybné. Bodově hodnoceny jsou pouze ty předměty, které pes vypracuje předem nahlášeným způsobem. Chybné označení je hodnoceno v rámci příslušného úseku. Předměty, které pes přejde se nemusí ukazovat psovodovi.
Za nezvednuté nebo neoznačené předměty se body neuděluji. Jednotlivé úseky jsou hodnoceny pomoci známek a bodů.
Pokud pes nestopuje (setrvává delší dobu na jednom místě, aniž by stopoval), může být jeho práce ukončena, a to i pokud se stále nachází na stopě.