Jdi na obsah Jdi na menu
 


IPO - VO

31. 5. 2016

IPO-VO Předzkouška
děli se na:
oddíl A - 100 bodů
oddíl B - 100 bodů
oddíl C - 100 bodů
Celkem - 300 bodů
IPO-VO - oddíl A stopa
Vlastní stopa, nejméně 200 kroků, 2 úseky, 1 lom (cca 90°), 1 předmět psovoda, vypracovaná okamžitě po položení, časový limit pro vypracování 10 minut.
Uvedení na stopu - 10 bodů
Sledováni stopy (29 +30) - 59 bodů
Vypracováni lomu - 10 bodů
Předmět - 21 bodů
Celkem - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti. Psovod ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za kladeni stop předmět. Použity mohou být pouze předměty dobře napachované, cca 15 cm dlouhé, 3 - 5 cm široké a 1 cm silné, které se svou barvou podstatné neliší od terénu. Psovod se zdrží krátce na nášlapu a pak jde normálním krokem v určeném směru. Rovněž lom je kladen normálním krokem. Předmět je pokládán na konec stopy.
Rozhodčí a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes.
a) Zvukový povel: „hledej" nebo „stopa"
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může pracovat buď na volno nebo na 10 m dlouhém vodítku. 10-ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahováni nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů).
Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje polohou. Před stopou, během uvedeni na stopu a při celkové práci na stopě, je nutno zdržet se jakéhokoli nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidné odveden na nášlap a uveden na stopu. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem zachytit. Stopu musí pak dále se zájmem s nízkým nosem a stejnoměrným tempem sledovat. Psovod následuje psa s odstupem 10-ti m na konci stopovacího vodítka. Rovněž při sledováni na volno zachovává odstup 10 m od psa. Stopovací vodítko může být prověšené. Lom musí pes vypracovat s jistotou a po jeho vypracováni musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivé označit. Při zvedání může zůstat stát nebo sedět nebo s nim přijít ke psovodovi. Pokud pes předmět zvedne a vrací se s ním k psovodovi, psovod se zastaví a zůstane stát. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem pokračuje dále nebo si s nim lehne.
Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu. Zvednutím předmětu nad hlavu ukáže, že pes předmět nalezl. Příležitostná pochvala je dovolena.
c) Hodnocení: : Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivé a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledáváni, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledováni, vysoký nos, vyprazdňování se psa, kroužení na lomu, trvalé povzbuzování, verbální pomoc či pomoc vodítkem během sledováni stopy, váhavé zvedání či označování předmětu a chybné označování snižuji bodové hodnoceni. Vzdáli-li se pes od stopy o více jak jednu délku stopovacího vodítka, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Neuposlechne-li této výzvy, rozhodčí práci na stopě ukonči.
Není-li do 10 minut po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa rozhodčím ukončena. Boduje se výkon podaný do ukončení práce.
Úseky se hodnotí pomoci známek a bodů. Pokud pes ztratí o stopu zájem (setrvává delší dobu na stejném místě), smi rozhodčí jeho práci ukončit, a to i když je pes stále ve stopě. Pokud pes v průběhu práce na stopě objeví zvěř a projeví se u něj lovecký pud, může ho psovod usměrnit povelem lehni. Na pokyn rozhodčího pak pokračuje v další práci. Pokud se mu to nepodaří, je ze zkoušky vyloučen (hodnocení: diskvalifikace z důvodu neposlušnosti).
IPO-VO - oddíl B poslušnost
Cvik 1 - Ovladatelnost na vodítku - 30 bodů
Cvik 2 - Ovladatelnost bez vodítka - 20 bodů
Cvik 3 - Odloženi vleže za pochodu s přivoláním - 15 bodů
Cvik 4 - Aport volný - 10 bodů
Cvik 5 - Skok přes překážku - 10 bodů
Cvik 6 - Dlouhodobé odloženi - 15 bodů
Celkem - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
K zahájení každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Neprovede-li pes požadovaný cvik nebo jeho část ani na třetí povel, je tento cvik bez hodnocení ukončen.
Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Jméno psa ve spojeni s jakýmkoli povelem je ovšem považováno za druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Každý cvik začíná a konči v základním postoji. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. Krátká pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj, je možná po každém dokončeném cviku a pouze v základním postoji. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 vteřiny).
Ze základního postoje následuje prováděni cviku. Po nejméně 10-ti avšak nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi předsednutím a povelem pro přisednutí k noze, jakož i při příchodu psovoda k odloženému psu a jeho posazením, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu. Ovladatelnost bez vodítka musí být prokázána i při eventuelních přechodech mezi jednotlivými cviky. Obraty provádí psovod vlevo. Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současné s ním, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo přiřazením, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.
Při provádění aportu je povoleno použít vlastni předmět psovoda. Před prováděním aportu neni dovoleno dávat psu předmět do tlamy či jinak motivovat. Při odchodu psovoda pro předmět jde pes s nim.
Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedeni. Pro zaujmutí každého základního postoje je dovoleno použit povel „sedni".
1. Ovladatelnost na vodítku - 30 bodů
a) Zvukový povel: „k noze"
b) Provedení: Psovod s upoutaným psem předstoupí před rozhodčího, zaujme základní postoj a podá mu hlášení. Pes musí ze základního postoje na zvukový povel „k noze" pozorně a radostně následovat svého psovoda po jeho levé straně, svým ramenem vždy v úrovni psovodova kolena. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 30 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad se provádí nejméně jeden obrat vpravo a jeden vlevo. Během prvního úseku chůze přímým směrem zazní ze vzdálenosti minimálně 15 m od psa v časovém odstupu 5-ti vteřin dva výstřely z pistole (ráže 6 mm). Pes se k výstřelům musí chovat lhostejné. Reaguje-li pes bázlivě, je diskvalifikován a jsou mu odebrány všechny dosud získané body. Na pokyn rozhodčího projde psovod se psem pohybující se skupinou nejméně čtyř osob. Ve skupině se jedenkrát zastaví. Pak opustí skupinu, zaujme základní postoj a odpoutá psa z vodítka.
c) Hodnocení: Předbíháni psa, jeho vybočováni do stran či jeho opožďování se, nepozornost či skleslost psa, stejně tak jako pomoc tělem psovoda snižují bodové hodnocení.
2. Ovladatelnost bez vodítka - 20 bodů
a) Zvukový povel: „k noze"
b) Provedení: Pes musí ze základního postoje na zvukový povel „k noze" pozorně a radostně následovat svého psovoda po jeho levé straně, svým ramenem vždy v úrovni psovodova kolena. Nejprve jde psovod se psem bez zastaveni 30 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad provede nejméně jeden obrat vpravo a jeden vlevo, na konci cviku zaujme základní postoj a připoutá psa na vodítko.
c) Hodnocení: Předbíhání psa, jeho vybočováni do stran či jeho opožďováni se, pomalé či váhavé sedáni si, nepozornost či skleslost psa, stejné tak jako pomoc tělem psovoda nebo další povely snižuji bodové hodnoceni.
3. Odloženi vleže za pochodu s přivoláním - 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „k noze", „lehni", „ke mě", „k noze"
b) Provedení: Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem přímým směrem. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel „lehni" v přímém směru rychle lehne, aniž by se psovod zastavil, změnil rytmus chůze či se ohlédl. Po dalších cca 15-ti krocích přímým směrem se psovod zastaví a okamžitě se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího si psa zvukovým povelem „ke mě" nebo použitím jeho jména přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně a přímo před psovoda. Na zvukový povel „k noze" si pak rychle a v přímém směru sedne po levé straně psovoda, svým ramenem v úrovni jeho kolena. Psovod si psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Chyby při chůzi, pomalé ulehnutí, neklidné ležení, pomalé přiběhnutí, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednuti a zakončení cviku snižuji bodové hodnocení. Zůstane-li pes stát nebo si sedne odečte se 7 bodů.
4. Aport volný - 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „aport", „pusť", „k noze"
b) Provedení: V základním postoji psovod psa odpoutá z vodítka. Pak odhodí na vzdálenost cca 5-ti kroků vlastní předmět. Zvukový povel „aport" smi dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle a přímo doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a stejně rychle a přímou cestou ho přinést zpět. S předmětem si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidně ho drží tak dlouho, dokud mu ho po pauze psovod zvukovým povelem „pusť" neodebere. Na zvukový povel „k noze" se pes musírychle a v přímém směru posadit po levé straně psovoda, svým ramenem na úrovni psovodova kolena. V průběhu celého cviku nesmi psovod opustit své stanoviště. V závěru cviku si psovod psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Chyby v základním postoji, pomalé vyběhnuti, chyby při uchopeni aportu, pomalé přineseni, upuštěni předmětu, hraní si s nim nebo jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednuti a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.
Počet bodů stejně tak snižuje pomoc ze strany psovoda, i když neopustí stanoviště. Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedeni známkou nedostatečně. Pokud pes aport nepřinese je cvik hodnocen 0 body.
5. Skok přes překážku (80 cm) - 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „vpřed" nebo „hop" , „ke mé" nebo „zpět", „k noze"
b) Provedení: Psovod se psem zaujme základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou a uvolni psa z vodítka. Na zvukový povel „vpřed" nebo „hop" musí pes bez doteku překážku přeskočit, na zvukový povel „ke mé" nebo „zpět" ihned skočit zpátky a posadit se těsně a v přímém směru před psovoda. Na další zvukový povel pak zaujme základní postoj. Při zvukovém povelu „vpřed" smi udělat psovod dva kroky současně se psem. V závěru cviku si psovod psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Chyby v základním postoji, váhavé přeskočeni, chyby při předsednuti a zakončeni cviku, stejně tak i pomoc ze strany psovoda snižuji bodové hodnocení. Dotkne-li se pes překážky, je mu stržen až 1 bod za každý přeskok. Pokud se od překážky odrazí, odečtou se až 2 body.
6. Dlouhodobé odložení - 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „lehni", „sedni"
b) Provedení: Před započetím cviku č. 1 druhého psa se odebere psovod se psem na místo určené rozhodčím, zde zaujme základní postoj a psa odpoutá z vodítka. Pak zvukovým povelem „lehni" psa odloží, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se bez ohlížení vzdálí a ve vzdálenosti nejméně 20 kroků na dohled od psa zády k němu zůstane klidně stát. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet, po dobu předváděni cviků č. 1 až 3 druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni" zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Psovod si psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Neklidné chováni psovoda, stejně jako jakákoli jeho skrytá pomoc, neklidné ležení psa, případně předčasná změna polohy při příchodu psovoda snižují bodové hodnoceni. Pokud pes sedí nebo stoji, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdáli-li se pes z místa před ukončením cviku č. 3 druhého psa o více jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body.
IPO-VO - oddíl C obrana
Cvik 1: Vystavení a vyštěkání - 15 bodů
Cvik 2: Pokus o útěk figuranta - 30 bodů
Cvik 3: Útok na psa z pohybu - 50 bodů
Cvik 4: Doprovod k rozhodčímu - 5 bodů
Celkem - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
Figurant používá obušek pouze k naznačováni úderů bez toho, aby se psa s ním dotkl. Zvukový povel „pusť" je u všech cviků obrany povolen bez bodové ztráty pouze jednou.
1. Vystavení a vyštěkání - 15 bodů
a) Zvukový povel: „revír"
b) Provedení: Figurant se nachází v úkrytu mimo dohled psa ve vzdálenosti cca 20 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod psa zvukovým povelem „revír" a posunkovým povelem paži k úkrytu. Pes musí figuranta aktivně a pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta naskakovat nebo ho kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod okamžité ke psu a přidrží si ho za obojek.
c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování snižují bodové hodnocení. Při obtěžování figuranta psem např. narážení nebo naskakováni na figuranta se sráží až 3 body, při zákusu až 12 bodů. Opustí-li pes figuranta, následuje dílčí hodnoceni ve známce nedostatečně. Nejeví-li pes o figuranta zájem, je oddíl C ukončen.
2. Pokus o útěk figuranta - 30 bodů
a) Zvukový povel: „pusť"
b) Provedení: Zatímco si psovod přidržuje psa za obojek, vyjde figurant z úkrytu a pokusí se o útěk. Na pokyn rozhodčího psovod psa pustí. Ten musí samostatné energickým a silným zákusem figurantovi v útěku zabránit. Pes se smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát a pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel.
Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodovi pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů „pusť". Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Během vydání povelu „pusť" musí psovod klidné stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes těsně u figuranta a pozorně ho střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a přidrží si ho za obojek.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku snižuji bodové hodnocení. Požadováno je především: rychlé a energické reakce, přesvědčivé zadržení, které zabráni figurantovi v útěku, silný a klidný zákus po celou jeho dobu, pozorné hlídáni těsně u figuranta. Jestliže pes během cca 20 kroků figurantovi v útěku nezabrání, je oddíl C ukončen.
3. Útok na psa z pohybu - 50 bodů
a) Zvukové povely: „drž", „pusť", „sedni"
b) Provedení: Psovod si psa přidržuje za obojek, ale nesmi ho nijak stimulovat. Na pokyn rozhodčího jde figurant od psa. Po cca 20-ti krocích se otočí směrem k psovodovi se psem a za doprovodu výhružných výkřiků a pohybů na ně zaútočí. Psovod psa vypustí s povelem „drž". Ten musí bez váhání útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmi opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštěni může dát psovod samostatné v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel.
Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodů pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Během vydáni povelu „pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem „sedni" ho uvede do základního postoje. Poté si psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Nedostatky v plněni důležitých požadavků cviku snižují bodové hodnoceni. Požadováno je především: rychlé a přesvědčivé zadržení se silným zákusem, plný a klidný zákus po celou jeho dobu, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže pes figuranta během hlídání opustí, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je cvik hodnocen známkou nedostatečně.
4. Doprovod k rozhodčímu - 5 bodů
a) Zvukový povel: „k noze"
b) Provedení: Následuje bočni doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost cca 10-ti kroků. Zde je povoleno použití povelu „k noze". Pes jde po pravé straně figuranta tak, že je mezi ním a psovodem. Během doprovodu musí pes figuranta pozorné sledovat. Nesmí na něj dorážet, naskakovat nebo ho kousat. Před rozhodčím se skupina zastaví a oznámí ukončení oddílu C.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku snižují bodové hodnocení.