Jdi na obsah Jdi na menu
 


IPO - všeobecné informace

31. 5. 2016

Všeobecná část
Všeobecná ustanovení
Zkouškové akce a závody mají splňovat dva cíle. Na straně jedné složením zkoušky prokazuji jednotliví psi způsobilost pro účel svého použití a na straně druhé by zkoušky v pracovním chovu měly přispět ke zdraví a výkonnosti psů ve smyslu zachování případně vylepšování pracovních schopností z generace na generaci. Vzdáleně taktéž slouží ke zvyšování a zachování zdraví a kondice. Složení zkoušky platí také jako důkaz chovné způsobilosti psa.
Všechny zkouškové akce a soutěže ve vztahu ke svému provádění i chování účastníků podléhají všeobecným sportovním zásadám. Obsah zkušebního řádu je pro všechny účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. Výcvikové akce jsou veřejně přístupné, místo a začátek musejí být veřejně oznamovány.
Zkouškové akce a soutěže musí odpovídat úplným stupňům zkoušek nebo úplným oddílům příslušných zkouškových stupňů. Jen kompletní stupeň zkoušky, složeny v rámci takovéto akce, platí jako výcviková značka.
Zkouškové akce se konají dle pokynů, které vydává ČKS a MSKS. Tyto pokyny stanovuji terminy i obsah žádosti o konání, změnách, zrušení nebo přeložení zkouškových akcí, jakož i dokumenty, které se při hlášení, průběhu a ukončení akcí zpracovávají. Rovněž tak provádí delegaci rozhodčích. Při delegaci více rozhodčích je jeden určen jako hlavní. Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt, začleněný do ČKS nebo MSKS (ZKO, ZO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje. Akcí se mohou zúčastnit psovodi:
a) občané ČR - členové organizaci a svazů začleněných do ČMKU
b) občané jiných států - členové zahraničních organizací a svazů začleněných do FCI.
Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem. Za účast na akci vybírá pořadatel na úhradu nákladů startovně, jehož výši sám stanoví.
Zkouškové období a dny
Zkouškové období trvá od března do konce listopadu, pokud to dovolují povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a zvířat. Jinak musí být akce odložena. Rozhodnutí o tom přísluší rozhodčímu. Zkoušky lze provádět pouze o víkendu a dnech uznaných zákonem jako svátky.Výjimkou jsou akce pořádané na letních výcvikových táborech, které lze provádět i ve všední dny v období od 15.6. do 15.9.
Vedoucí zkoušek
Za organizační část akce je zodpovědný vedoucí zkoušek.Vedoucí zkoušek musí být členem pořádající organizace a osoba plnoletá. Zařizuje a kontroluje všechny potřebné práce spojené s přípravou a provedením zkouškové akce. Musí zabezpečit řádný průběh akce a po celou dobu být k dispozici rozhodčímu. Z tohoto důvodu nesmí na akci předvádět žádného psa, ani plnit jiné funkce. K jeho povinnostem náleží zejména:
   Zajištění úředního povolení akce.
 Zajištění terénů pro kladeni stop pro všechny stupně zkoušek v souladu se zkušebním řádem.
 Zajištění dohody s vlastníky pozemků pro kladeni stop a s příslušnými mysliveckými spolky.
 Zajištění delegace rozhodčího na akci.
 Příprava pomůcek a potřeb v souladu se zkušebním řádem, jakož i ochranný oděv pro figuranta.
 Příprava písemných podkladů pro všechny stupně zkoušek, jako jsou posudkové listy a výsledková listina.
 Zajištění odborných pomocníků, jako např. figurantů, kladečů stop, osob do skupiny atd.
 Příprava výkonnostních průkazů, průkazů původu, očkovacích průkazů, a pokud je to předepsáno, tak i potvrzení o pojištění odpovědnosti psovodů.
Vedoucí zkoušek musí minimálně tři týdny před pořádáním zkoušek sdělit rozhodčímu místo a čas zahájení akce, popis příjezdu, druhy pořádaných zkoušek a počet přihlášených psů. Opomene-li to, má rozhodčí právo vyvázat se ze svých povinností.
Rozhodčí
Zkouškové akce mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou svým národním svazem zmocněni k posuzováni mezinárodních zkoušek. Rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddílů, počet může být navýšen o 3 oddíly v případě účasti jednoho rozhodčího výkonu 1. třídy nebo rozhodčího pro posuzování exteriéru.
FPr stupeň 1-3 - odpovídá vždy jednomu oddílu
Upr stupeň 1-3 - odpovídá vždy jednomu oddílu
SPr stupeň 1-3 - odpovídá vždy jednomu oddílu
StPr stupeň 1-3 - odpovídá vždy jednomu oddílu
BH - odpovídá vždy dvěma oddílům
IPO-VO - odpovídá vždy třem oddílům
IPO stupeň 1-3 - odpovídá vždy třem oddílům
FH stupeň 1-2 - odpovídá vždy třem oddílům
IPO- FH - odpovídá vždy třem oddílům
APr - odpovídá vždy dvěma oddílům
ZTP - odpovídá vždy třem oddílům
Rozhodčí nesmí posuzovat psy ve svém vlastnictví, majetku nebo psy, jejichž je držitelem; psy, jejichž majitel, vlastník nebo držitel s ním žije ve společné domácnosti; psy vedené osobami, které žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Rozhodčí nesmí na akci, kterou sám posuzuje, vést žádného psa.
Rozhodčí nesmí svým chováním narušovat či dokonce ovlivňovat práci psa. Rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku ukončit či nezahájit není-li dodržován zkušební řád (odpovídající cvičební prostory, nářadí, pomůcky, pomocníci atd.) či nejsou-li dodržovány jeho pokyny.
Při nesportovním chování, používání motivačních prostředků, porušení zkušebního řádu či zákona na ochranu zvířat či porušeni dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda diskvalifikovat. Předčasné ukončení zkoušky se v každém případě zapisuje spolu s odůvodněním do výkonnostního průkazu. Při diskvalifikaci se psovodovi odejmou všechny získané body.
Je třeba respektovat srážky bodů předepsané ve zkušebním řádu. Pomoc poskytovanou psovi psovodem musí rozhodčí rozpoznat a ohodnotit srážkou bodů.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoli kritika jeho posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně disciplinární řízeni. V odůvodněných případech, které se netýkají vlastního posudku, ale porušení pravidel rozhodčím, je možno podat na jeho chování protest. Tento protest musí být rozhodčím projednán v průběhu akce. Pokud nedojde ke shodě je předán prostřednictvím vedoucího zkoušek pořadatelské organizace delegujícímu orgánu (je spolupodepsána rozhodčím, vedoucím akce, stěžovatelem a popř. svědky). Z přijeti protestu nevyplývá nárok na zrevidování hodnocení rozhodčího. Konečné rozhodnutí přísluší delegujícímu orgánu. Rovněž tak lze do 8 dnů podat na počínáni rozhodčího písemnou stížnost.
Účastník zkoušek
Účastník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzávěrky přihlášek. Podáním přihlášky se účastník zavazuje k úhradě startovného.
Nemůže-li se z jakéhokoli důvodu dostavit, musí toto neprodleně sdělit vedoucímu zkoušek. Každý účastník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat, platící v místě konání akce. Každý účastník se musí podřídit pokynům rozhodčího a vedoucího zkoušek. Účastník zkoušek musí svého psa předvádět sportovně bezchybným způsobem. Nehledě na výsledek v kterémkoliv oddílu, může po dohodě s rozhodčím předvést svého psa ve všech oddílech příslušného stupně zkoušky. Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledků a předáním výkonnostních průkazů psů. Rozhodčí je oprávněn, i proti názoru psovoda, vyloučit ze zkoušky psa zraněného, nebo výkonnostně omezeného. Pokud psovod ze zkoušky odstoupí, následuje zápis do výkonnostního průkazu „nedostatečně - odstoupil". Pokud psovod předčasně ukončí zkoušku z důvodu viditelného zranění psa nebo předloží tomu odpovídající zprávu veterinárního lékaře, zapíše se „ukončení pro zranění". Při nesportovním chování, přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda z akce diskvalifikovat. V každém případě je nutno takovéto předčasné ukončení zkoušky se zdůvodněním poznamenat do výkonnostního průkazu psa. Dosud získané body se odejmou.
Zkouška začíná kontrolou identity psa a končí vyhlášením výsledků. Při nástupu ke každému oddílu zkoušek a při jeho ukončení podává psovod se psem rozhodčímu hlášení. Psovod hlásí v základním postoji rozhodčímu své jméno a jméno psa a připravenost k zahájení nebo ukončení oddílu. Zvukové pokyny, které jsou uvedené ve zkušebním řádu, jsou zpravidla normálně vyslovované, krátké povely, sestávající z jednoho slova. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale stejné (platí pro všechny oddíly dané zkoušky). Povely uváděné ve zkušebním řádu jsou závazné.
Pokud se stejného stupně zkoušky účastní více psovodů, určuje se jejich startovní pořadí losem.
Minimální počet zúčastněných psů na jednu akci je pět. Sníženi počtu není dovoleno. Tělesné postiženi psovodi, kterým postiženi nedovoluje vodit psa po levé straně, jej mohou vodit u nohy vpravo. V tomto případě platí ustanoveni o vedeni psa vlevo uvedená ve zkušebním řádu obdobné pro stranu pravou.
Každý stupeň zkoušky může být libovolně často opakován. Jednotlivé stupně zkoušek se skládají od nejnižší k nejvyšší (1-2-3). K vyššímu stupni může být pes předveden teprve po úspěšně složeném nižším stupni příslušné zkoušky. Pes musí být vždy veden podle nejvyšší dosažené zkoušky, vyjma akcí, na kterých není pořadí nebo kvalifikace spojené se zkouškou.
Psovod zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem v průběhu celé zkouškové akce. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plni dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Psovod je povinen na požádáni předložit rozhodčímu nebo vedoucímu zkoušek doklad o povinném očkování (očkovací průkaz).
Figurant
Musí dbát směrnic a ustanovení týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním řádu.V den zkoušek se figurant stává pomocníkem rozhodčího v oddíle C. S ohledem na osobní bezpečnost a stejně tak z důvodů bezpečnostně právních musí být figurant při výcviku i při zkouškách a soutěžích vybaven vždy ochranným rukávem a kalhotami, příp. vestou, suspenzorem, rukavicemi. Obuv figuranta musí odpovídat povětrnostním a půdním podmínkám, musí být pevná a neklouzavá. Před zahájením oddílu C je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle pokynů rozhodčího. Při odzbrojování nebo prohlídce se figurant řídi pokyny psovoda, tak jak to vyžaduje zkušební řád. Před začátkem bočního či zadního doprovodu musí umožnit psovodovi se psem zaujmutí základního postoje. Při zkouškách může být pracováno s jedním figurantem. Při vybraných akcích se zadáním výcvikové značky jsou nasazováni vždy minimálně dva figuranti. Figurant může vykonávat funkci i osobám žijícím s ním ve společné domácnosti.
Kladeč
Pracuje podle pokynů rozhodčího nebo jiné určené osoby. Nesmí pokládat stopu pro osoby žijící s ním ve společné domácnosti.
Sportovní komisař
Národní svazy mohou provádět nad akcemi dozor. Dle tohoto ustanovení smí odborně způsobilá osoba pověřená delegujícím orgánem kontrolovat řádný průběh zkoušek.
Používání obojku, vodítka a náhubku
Z bezpečnostněprávníich důvodů musí mít psovod po celou dobu trvání zkoušek u sebe vodítko, zavěšené na rameni (karabinou na straně od psa), nebo ho nosí ukryté. Pes musí mít po celou dobu zkoušky obyčejný řetízkový obojek složený z jednotlivých článků bez ostnů, bodců nebo háčků. Pes ho musí mít na krku volně, nesmí být nastaven na stahování. Takzvané antiparazitní obojky musí být před zkouškou sundány. Tomu musí rozhodčí věnovat pozornost po celou dobu zkoušky. V případě úmyslného podvodu (skryté ostny apod.) je rozhodčí povinen účastníka ze zkoušky diskvalifikovat.
V tomto případě provádí zápis : „Diskvalifikace z důvodu nesportovního chováni." Všechny dosud udělené body se odejmou.
Při vypracování stopy může pes kromě řetízkového obojku mít i stopovací postroj. Je nutno brát na vědomí nařízení o pohybu psů na veřejnosti ( např. použiti náhubku při přezkušováni chováni psa v dopravním ruchu u zkoušky BH ).
Podmínky účasti
Předpokladem pro start je úspěšně složená zkouška BH. V den zkoušky musí pes dosáhnout předepsaného věku. Výjimky nejsou povoleny.
BH        - 15 měsíců
IPO 1    - 18 měsíců
IPO-VO - 15 měsíců
IPO 2    - 19 měsíců
FPr 1-3  - 15 měsíců
IPO 3     - 20 měsíců
Upr 1-3   - 15 měsíců
IPO ZTP - 18 měsíců
SPr 1-3   - 18 měsíců
FH 1       - 18 měsíců
StPr 1-3  - 15 měsíců
FH 2       - 18 měsíců
APr 1-3   - 18 měsíců
IPO-FH   - 20 měsíců
Pod označením zkoušky FPr 1-3 se rozumí práce na stopě dle zkoušky IPO 1-3, pod označením Upr 1-3 cviky poslušnosti podle zkoušky IPO 1-3, pod označením SPr 1-3 cviky obrany dle zkoušky IPO 1-3 a pod označením APr 1-3 cviky poslušnosti a obrany dle zkoušky IPO 1-3.
Zkoušek se mohou účastnit všichni psi bez ohledu na velikost, rasu nebo průkaz původu a to za podmínky plnění požadavků mezinárodního zkušebního řádu.
Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. Psovi smi být udělena během jedné zkouškové akce pouze jedna výcviková značka.
Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování nastupuji v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny. Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena.
Kontrola identity psa
Na začátku každé zkoušky rozhodčí provádí kontrolu identity psa (tetováni, čip). Tato kontrola je součástí prověrky povahy psa , která probíhá po celou dobu akce. Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě na prověšeném vodítku. Rozhodčí se musí vyvarovat jakýchkoliv dráždivých pohybů. Psi bez průkazu původu a tetovacího čísla musí být povinně označeni čipem. Tetovací číslo (čip) musí souhlasit s číslem v průkazu původu.
Jedinci, jejichž identitu není možno jednoznačně určit, se nesměji zúčastňovat žádných akci, jejich doklady musí být rozhodčím odebrány a předány spolu s výsledky akce delegujícímu orgánu.
Výcvikové známky a body
Hodnocení předváděných výkonů se provádí známkami a body. Známka a k ni náležící body musí odpovídat provedeni cviků.
Nejvyšší možný počet bodů
výborně
velmi dobře
dobře
uspokojivě
nedostatečně
Při posuzováni jednotlivých cviků se smějí udělovat i půlbody. Při celkovém hodnocení oddílu se musí udělovat pouze celé body. Pokud konečný součet bodů oddílu nevykazuje celé body, výsledek se dle celkového dojmu zaokrouhlí buď směrem nahoru nebo dolů.
Pokud pes získá v každém oddíle příslušného stupně zkoušky nejméně 70% možných bodů, považuje se zkouška za splněnou.
Diskvalifikace
Diskvalifikace znamená okamžité ukončeni posuzováni a následné odejmutí všech dosud získaných bodů a to i bodů, udělených v jiných oddílech. Do výkonnostního průkazu se nezapisuje žádná známka ani body a provádí se zápis "diskvalifikace". K diskvalifikaci dochází v těchto případech ( platí po celou dobu zkoušek ):
 nesportovní chování psovoda např. pokud má u sebe motivační pomůcky nebo potravu (kromě oddílu A), trestání psa, psovod je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 porušení mezinárodního zkušebního řádu, zákona na ochranu zvířat nebo dobrých mravů
 podvodná manipulace s obojkem (např. skryté ostny, gumička atd.)
 pes neobstojí v prověrce povahy
 pes opustí během předvádění psovoda a nevrátí se ani na třetí přivoláni zpét
 pes neodevzdá psovodovi na stopě předmět
 pes na stopě není schopen po reakci na zvěř pokračovat v další práci
 pes neodevzdá aport ani na třetí pokus
 pes kouše figuranta mimo rukáv, napadne jinou osobu nebo psa
 pes nepustí ani na druhý dodatečný povel
 pes opustí místo před útěkem figuranta a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět uteče
 pes při doprovodu odběhne od psovoda a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět odběhne
 pes v maketě napadne a nepustí samostatně na jeden povel k noze
Výkonnostní tituly
Titul „Mezinárodní šampión práce" (CIT) uděluje na žádost psovoda FCI prostřednictvím příslušné národní organizace.
Získání CACITu a Reservě CACITu je možno na soutěžích, které k jejich zadání obdržely oprávnění od FCI a konají se dle nejvyššiho stupně dané zkoušky. K CACITové soutěži musí být pozvány všechny národní organizace FCI. Takovou soutěž musí posuzovat nejméně dva rozhodčí, z nich nejméně jeden musí být z jiné než pořadatelské národní organizace. Zadáni se provádí na návrh rozhodčích. Pro udělení CACITu nebo Reservě CACITu mohou být navrženi pouze psi, kteří:
 získali na výstavě nejméně známku „Velmi dobrý".
 získali při zkoušce nejméně známku „Velmi dobře". Uděleni CACITu není automaticky vázáno na dosažené umístění.
 patři k plemenům 1., 2. a 3. skupiny FCI, u kterých se požaduje zkouška z výkonu (pracovní a stopařští psi).
Podmínky pro udělováni titulu „Národní šampión práce" určuji jednotlivé národní organizace.
Výkonnostní průkaz psa
Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa. Vydává ho příslušná národní organizace dle vlastních předpisů. Pro jednoho psa smí být vystaven pouze jeden výkonnostní průkaz. Do výkonnostního průkazu psa se zapisuje výsledek každé zkoušky, který podepisuje a kontroluje rozhodčí spolu s vedoucím zkoušek.
Výkonnostní průkaz psa musí obsahovat číslo zápisu v plemenné knize nebo číslo psa v registru, jméno (případně chovatelskou stanici ) a plemeno psa, identifikaci psa (tetováni, čip), jméno a adresa majitele psa, body získané v oddíle A, B, C, popř. D a celkový počet bodů, dosaženou známku, hodnocení TSB (na určených akcích), podpis vedoucího zkoušek, jméno rozhodčího a jeho podpis.
Prověrka povahy psa
Povaha psa se prověřuje po celou dobu zkoušek (včetně vyhlašování výsledků). Pes, který má nápadné nedostatky v povaze, nemůže vyhovět požadavkům i když předcházející části zkoušky proběhly pozitivně. Pokud pes při zkoušce povahy neobstojí, je to důvod k zápisu do výkonnostního průkazu a je diskvalifikován.
Prověrka povahy psa začíná před začátkem každé akce kontrolou jeho identity, psi jsou předvedeni jednotlivé na prověšeném vodítku. Pes nesmí být nijak provokován, aby se zamezilo jeho přirozeným reakcím. Zvláště je třeba zamezit jakýmkoli dráždivým vlivům. Přezkoušení povahy neprobíhá pouze na začátku zkoušky, ale během celého jejího průběhu. Objevili rozhodčí nedostatky v povaze, může psa přezkoušet důkladněji (např. při střelbě). Opakování cviků za tímto účelem je povoleno. Rozhodčí se nesmi psa dotýkat. Hodnocení prověrky povahy psa:
žádoucí projev povahy
 pes je sebejistý
 pes je klidný, jistý a pozorný
 pes je živý a pozorný
 pes je nenucený a poslušný
mezní případy - nutno dále pozorovat
 pes je neklidný ale není agresivní, během zkoušky je ale snášenlivý
 lehce předrážděný, během předváděni se ale zklidni
psi, kteří musí být vyloučeni ze zkoušky
 nejistí a bázliví psi, vyhýbající se lidem
 nervózni, agresivní nebo psi kousající ze strachu.
U psa, který musí být vyloučen ze zkoušky, se provede zápis: „Diskvalifikace z důvodu povahy". Všechny dosud získané body se odejmou. Body se neudělí ani v případě, že už byly zveřejněny. Pes, který pří výstřelu projeví strach (např. pes vstane, chová se bázlivě a uteče pryč ; uteče ke psovodovi a chová se bázlivě; vykazuje panický strach a snaží se opustit prostor nebo se chová zmateně ) nebo agresivitu, je okamžité ze zkoušky vyloučen a neudělují se mu žádné body. Při hodnoceni je třeba zohlednit, zda se jedná o výcvikovou chybu, či např. s výstřelem přímo nesouvisející změnu polohy apod. Při pochybnostech má rozhodčí možnost lhostejnost k výstřelu přezkoušet. Je třeba dbát na to, aby nebyli předváděni psi, kteří byli zbaveni sebedůvěry, a i navenek je jasné, že pracuji pod tlakem, a to zejména v oddílu poslušnosti.