Jdi na obsah Jdi na menu
 


IPO - ZTP - Zkouška chovné způsobilosti

31. 5. 2016

IPO ZTP - Zkouška chovné způsobilosti
dělí se na:
Oddíl A - 100 bodů
Oddíl B - 100 bodů
Oddíl C - 100 bodů
Celkem: - 300 bodů
IPO ZTP - oddíl A stopa
Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90°), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, časový limit pro vypracování 15 minut.
Sledování stopy:    - 79 bodů
Předměty (11 + 10) - 21 bodů
Celkem                - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za oddíl stop určí tvary stop vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Stopy musí být položeny odlišně. Např. jednotlivé lomy a předměty nesmí být na všech stopách položeny ve stejné vzdálenosti od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti. Psovod ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za oddíl stop předměty. Použity mohou být pouze předměty dobře napachované (nejméně 30 min.). Psovod se zdrží krátce na nášlapu a pak jde normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, minimálně však 20 kroků před nebo za lomem, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položeni posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2 - 3 cm široké a 0,5 - 1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu.
Rozhodčí a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes.
a) Zvukový povel: " hledej" nebo "stopa"
Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu, případně po chybném označení
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může pracovat buď volně nebo na 10 m dlouhém vodítku. 10-ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů).
Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, během uvedeni na stopu a při celkové práci na stopě je nutno zdržet se jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na nášlap a uveden na stopu. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Stopu musí pak dále se zájmem s nízkým nosem a stejnoměrným tempem sledovat. Psovod následuje psa s odstupem 10 m na konci stopovacího vodítka. Rovněž při volném sledováni zachovává odstup 10 m od psa. Stopovací vodítko smí být prověšené. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracováni musí ve stejném tempu pokračovat ve sledováni stopy.
Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňováni psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedáni může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne.
Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že pes předmět nalezl. Pak zvedne stopovací vodítko a pokračuje se psem na stejném místě ve sledováni stopy. Po ukončení stopy nalezené předměty ukáže rozhodčímu.
Příležitostná pochvala mimo lomy je povolena. Pes smí být pochválen i po označení předmětu.
c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřováni, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, kroužení na lomech, trvalé povzbuzování, verbální pomoc či pomoc vodítkem během sledování stopy, váhavé zvedáni či označováni předmětů a chybné označováni snižují bodové hodnoceni. Vzdálí-li se pes od stopy o více jak jednu délku stopovacího vodítka, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Neuposlechne-li této výzvy, rozhodčí jeho práce na stopě ukončí.
Není-li do 15 min po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím ukončena. Boduje se výkon podaný do ukončení práce.
Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Do hodnocení se započítávají pouze předměty, které byly označeny způsobem nahlášeným psovodem před započetím práce na stopě. Za neoznačené nebo nezvednuté předměty se body nezadávají.
Hodnoceni jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být jeho práce ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.
Pokud pes v průběhu práce na stope objeví zvěř a projeví se u něj lovecký pud, může ho psovod usměrnit povelem lehni. Na pokyn rozhodčího pak pokračuje v další práci. Pokud se mu to nepodaří, je ze zkoušky vyloučen (Hodnocení: diskvalifikace z důvodu neposlušnosti).
IPO ZTP - oddíl B poslušnost
Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku - 25 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu - 15 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním - 20 bodů
Cvik 4: Aport volný - 20 bodů
Cvik 5: Skok přes překážku - 10 bodů
Cvik 6: Dlouhodobé odloženi - 10 bodů
Celkem - 100 bodů
Všeobecná ustanovení
K zahájeni každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Neprovede-li pes požadovaný cvik nebo jeho část ani na třetí povel, je tento cvik bez hodnoceni ukončen.
Místo zvukového povelu pro přivoláni může být použito jméno psa. Jméno psa ve spojeni s jakýmkoli povelem je ovšem považováno za druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsné v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Každý cvik začíná a konči v základním postoji. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. Krátká pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj, je možná po každém dokončeném cviku a pouze v základním postoji. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musíbýt dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 vteřiny).
Ze základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti avšak nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedeni. Mezi "předsednutím" a povelem pro přisednuti k noze, jakož i při příchodu psovoda k odloženému psu a jeho posazením, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu. Ovladatelnost bez vodítka musíbýt prokázána i při eventuelních přechodech mezi jednotlivými cviky. Obraty provádí psovod vlevo. Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současné s nim, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo přiřazením, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.
Při provádění aportu je povoleno použit jen dřevěné aportovací činky (váha 650 g). Činky připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Před prováděním aportu není dovoleno dávat psu činku do tlamy či jinak motivovat. Při odchodu psovoda pro aportovací činku jde pes s ním, Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedeni. Pro zaujmutí každého základního postoje je dovoleno použít povel „sedni".
1. Ovladatelnost na vodítku - 25 bodů
a) Zvukový povel: „k noze"
b) Provedení: Psovod s upoutaným psem předstoupí před rozhodčího, zaujme základní postoj a podá mu hlášeni. Pes má ze základního postoje na zvukový povel „k noze" pozorné a radostně následovat psovoda po jeho levé straně, svým ramenem vždy v úrovni psovodova kolena. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Nejprve jde psovod se psem bez zastaveni 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích předvede klus a pomalou chůzí (vždy po 10-ti krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.
Různé druhy chůze se musí zřetelné odlišovat svou rychlostí.
Během prvního úseku chůze přímým směrem zazní ze vzdálenosti minimálně 15 m od psa v časovém odstupu 5-ti vteřin dva výstřely z pistole (ráže 6 mm). Pes se k výstřelům musí chovat lhostejně. Dle schématu se v normálním kroku provádějí vždy dva obraty vpravo, jeden vlevo a dva čelem vzad, po druhém obratu čelem vzad následuje zastavení.
Obrat čelem vzad provádí psovod směrem doleva (otočením o 180 stupňů na místě). Při tom jsou možné dvě varianty. Pes obejde obratem vpravo psovoda nebo provede na místě obrat vlevo o 180 stupňů.
V průběhu jedné zkoušky je možná pouze jedna z obou variant.
Zastaveni se dle schématu provádí minimálně jednou, a to z normálního kroku po druhém obratu čelem vzad.
Na pokyn rozhodčího projde psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Ve skupině se jedenkrát zastaví. Pak opustí skupinu, zaujme základní postoj a odpoutá psa z vodítka.
c) Hodnocení: Předbíhání psa, jeho vybočování do stran či jeho opožďování se, nepozornost či skleslost psa, stejné tak jako pomoc tělem psovoda snižuji bodové hodnocení.
2. Odloženi vsedě za pochodu - 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „k noze", „sedni"
b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích se pes musí na zvukový povel „sedni" ve směru chůze rychle posadit, aniž by se psovod zastavil, změnil rytmus chůze, či se ohlédl. Po dalších 15-ti krocích se psovod zastaví a okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psovi a postaví se po jeho pravé straně.
c) Hodnocení: Chyby při chůzi, pomalé sedání, neklidné a nepozorné sezení snižuji bodové hodnocení. Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, odečte se mu 10 bodů
3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním - 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „k noze", „lehni", „ke mé", „k noze"
b) Provedení: Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem přímým směrem. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel „lehni" v přímém směru rychle lehne, aniž by se psovod zastavil, změnil rytmus chůze či se ohlédl. Po dalších cca 30-ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a okamžitě se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího si psa zvukovým povelem „ke mě" nebo použitím jeho jména přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně a přímo před psovoda. Na zvukový povel „k noze" si pak rychle a v přímém směru sedne po levé straně psovoda, svým ramenem v úrovni jeho kolena.
c) Hodnocení: Chyby při chůzi, pomalé ulehnuti, neklidné leženi, pomalé přiběhnuti nebo zpomalování se při přivolání, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončeni cviku snižují bodové hodnoceni. Zůstane-li pes stát nebo si sedne odečte se 13 bodů.
4. Aport volný - 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „aport", „pusť", „k noze"
b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod na vzdálenost cca 10-ti kroků dřevěnou aportovací činku. Zvukový povel „aport" smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Neupoutaný pes, který klidné sedí vedle psovoda, musí na povel rychle a přímo doběhnout k čince, ihned jí uchopit a stejné rychle a přímou cestou ji přinést zpět. S činkou si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidné jí drží tak dlouho, dokud mu ji po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem „pusť" neodebere.
Po odevzdání musí psovod držet činku v klidu v ruce natažené směrem dolů po pravé straně těla. Na zvukový povel „k noze" se pes musí rychle a v přímém směru posadit po levé straně psovoda, svým ramenem na úrovni psovodova kolena. V průběhu celého cviku nesmi psovod opustit své stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v základním postoji, pomalé vyběhnuti, chyby při uchopeni aportu, pomalé přineseni, upuštěni činky, hraní si s činkou nebo její překusováni, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednuti a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.
Počet bodů stejně tak snižuje odhození činky na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc ze strany psovoda bez opuštění stanoviště. Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedeni známkou nedostatečně. Pokud pes aport nepřinese je cvik hodnocen 0 body.
5. Skok přes překážku (80 cm) - 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „ hop nebo zpět ", „ke mě", „k noze"
b) Provedení: Psovod se psem zaujme základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Pak přejde na druhou stranu překážky a postaví se do vzdálenosti nejméně 5 kroků od ní. Na zvukový povel pro skok „hop nebo zpět" musípes bez doteku překážku přeskočit a na zvukový povel „ke mě" se pak posadit těsně a v přímém směru před svého psovoda. Na další zvukový povel pak zaujme základní postoj. V závěru cviku si psovod psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Chyby v základním postoji, váhavé přeskočení, chyby při předsednuti a zakončeni cviku, stejně tak i pomoc ze strany psovoda snižují bodové hodnoceni. Dotkne-li se pes překážky, jsou mu strženy až 2 body. Pokud se od překážky odrazí, odečtou se až 4 body. Nepřekoná-li pes překážku vůbec, je cvik hodnocen 0 body.
6. Dlouhodobé odložení - 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "lehni", „sedni"
b) Provedení: Před započetím cviku č. 1 druhého psa se odebere psovod se psem na místo určené rozhodčím, zde zaujme základní postoj a psa odpoutá z vodítka. Pak zvukovým povelem „lehni" psa odloží, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se bez ohlížení vzdálí a ve vzdálenosti nejméně 20 kroků na dohled od psa zády k němu zůstane klidně stát. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků 1 až 5 druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni" zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Psovod si psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Neklidné chováni psovoda, stejně jako jakákoli jeho skrytá pomoc, neklidné leženi psa, případně předčasná změna polohy při příchodu psovoda snižuji bodové hodnoceni. Pokud pes sedí nebo stoji, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdáli-li se pes z místa před ukončením cviku 3 druhého psa o vice jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body.
IPO ZTP - oddíl C obrana
Cvik 1: Vystavení a vyštěkání - 15 bodů
Cvik 2: Přepadeni psovoda - 10/30 bodů
Cvik 3: Útok na psa z pohybu - 40 bodů
Cvik 4: Doprovod k rozhodčímu - 5 bodů
Celkem - 100 bodů
1. Vystavení a vyštěkání -15 bodů
a) Zvukový povel: „revír"
b) Provedení: Figurant se nachází v úkrytu mimo dohled psa ve vzdálenosti cca 20 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odpoutá psa, vyšle jej na zvukový povel „revír" nebo posunkový povel paží k úkrytu. Pes musí figuranta aktivně a pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmi na figuranta naskakovat nebo ho kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod okamžitě ke psu a přidrží si ho za obojek. Jakmile figurant vystoupí z úkrytu, je pes připoután na vodítko a psovod s ním zaujme základní postoj.
c) Hodnocení: Nedostatky při vyštěkávání a vystavení snižují bodové hodnocení. Při obtěžování figuranta, jako např. narážení do figuranta nebo naskakování na něj se odečtou až 3 body, při silném zákusu pak až 12 bodů.
2. Přepadení psovoda - zahájení cviku 10 bodů, přepadení 30 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu „drž", „pusť", „sedni"
b) Na pokyn rozhodčího zaujme psovod se psem základní postoj na označeném místě 30 kroků od úkrytu a uvolni psa z vodítka. Vodítko si zavěsí na tělo nebo ukryje v kapse.
Na další pokyn rozhodčího jde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu, ve kterém se nachází figurant. Pes má jít těsně u psovodovi nohy. Když je dvojice přibližně 10 kroků od úkrytu, podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psovoda a psa doprovázený hlasitými výkřiky. Pes musíokamžitě a s jistotou odvrátit útok pevným a plným zákusem. Jakmile se pes zakousne, obdrží do figuranta 2 rány obuškem. Tyto rány smějí směřovat pouze na ramena a oblast kohoutku. Pes smí kousat pouze do ochranného rukávu. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Smí ovšem svého psa slovné povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího zastaví figurant útok a zůstane klidně stát. Pes musísamostatné, případné na zvukový povel psovoda, figuranta pustit a střežit ho.
Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí pokyn k vydáni až dvou dalších zvukových povelů k puštěni. Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dáváni zvukového povelu „pusť" musí psovod stát klidně, aniž by psa ovlivňoval. Na pokyn rozhodčího jde pak psovod ke svému psovi a na zvukový povel „sedni" ho uvede do základního postoje.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a silné zadržení, plný a klidný zákus až do puštěni, pozorné hlídáni těsné u figuranta. Jestliže pes figuranta během hlídání opustí, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně. Pokud pes opustí psovoda během chůze v zahájeni cviku, rozhodčí udělí 1 bod a vyzve psovoda k opakování. Vzdáli-li se pes od psovoda i při druhém pokusu, je diskvalifikován.
3. Útok na psa z pohybu - 40 bodů
a) Zvukové povely: „drž", „pusť", „sedni"
b) Provedení: Psovod si psa přidržuje za obojek, ale nesmi ho nijak stimulovat. Na pokyn rozhodčího jde figurant normálním krokem od psa. Po cca 40ti krocích se otočí směrem k psovodovi se psem a za doprovodu výhružných výkřiků a pohybů na ně zaútočí. Na pokyn rozhodčího psovod psa na vzdálenost cca 30 kroků vypustí s povelem „drž". Ten musí bez váhání útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštěni může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodů pokyn k vydáni až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Během vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštěni musí zůstat pes těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "sedni" ho uvede do základního postoje. Poté si psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku snižuji bodové hodnocení. Požadováno je především: rychlé a přesvědčivé zadrženi se silným zákusem, plný a klidný zákus po celou jeho dobu, pozorné hlídáni těsně u figuranta. Jestliže pes figuranta během hlídáni opustí, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně .
4. Doprovod k rozhodčímu - 5 bodů
a) Zvukový povel: „k noze"
b) Provedení: Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost cca 10 kroků. Zde je povoleno použiti povelu „k noze". Pes jde po pravé straně figuranta tak, že je mezi ním a psovodem. Během doprovodu musí pes figuranta pozorné sledovat. Nesmí na něj ale dorážet, naskakovat nebo ho kousat. Před rozhodčím se skupina zastaví a oznámí ukončení oddílu C.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku snižuji bodové hodnoceni. Tyto požadavky jsou: pozorné sledováni figuranta, přesná chůze u nohy na prověšeném vodítku.